รวมมิตรอายุรศาสตร์ : Medicine Cocktails 3 เริ่มใน :

กระทรวงสาธารณสุข

เป็นหน่วยงานภาครัฐ มีหน้าที่ให้บริการหลักระบบประกันสุขภาพถ้วนหน้า ทั้งการส่งเสริมการรักษาพยาบาล และการป้องกันรวมถึงการพัฒนาขีดความสามารถด้านการแพทย์การสาธารณสุข ให้ทันสัมยมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล การประชุมวิชาการในครั้งนี้ เป็นช่องทางสำคัญอย่างหนึ่ง ที่จะช่วยให้บุคลากรสาธารณสุขสาขาวิชาชีพ ได้มีโอกาสนำความรู้ใหม่ๆ จากการศึกษาค้นคว้า เผยแพร่สู่เวทีสาธารณะรวมทั้งได้เปิดโอกาสพบปะแลกเปลี่ยนเรียนรู้และประสบการณ์ต่างๆ

โรงพยาบาลขอนแก่น

INFORMATION.

Interactive Sessionsการบรรยายอื่นๆ

Locationsสถานที่ท่องเที่ยวในขอนแก่น

Global Speakersผู้บรรยาย

In-between Mealsร้านอาหารแนะนำ

Receive regular Event Updates

Events Calendar