Event Single

Event Info:

  • 01 September, 2016
  • 08:00 - 17:30
  • Khon kaen, Thailand
  • 0
ลงทะเบียน ตรวจสอบรายชื่อ

รายละเอียด

รายละเอียด

ด้วยกลุ่มงานอายุรกรรม โรงพยาบาลขอนแก่น จะจัดประชุมวิชาการ ครั้งที่ 8 “Problem Solving in Interdeparmental Medicine” ในวันที่ 1 – 2 กันยายน 2559 กลุ่มเป้าหมาย คือ อายุรแพทย์ แพทย์ใช้ทุน แพทย์ทั่วไป โดยเฉพาะแพทย์ที่เคยปฏิบัติงานอายุรกรรม และบุคลากรด้านสาธารณสุขที่สนใจ กลุ่มงานอายุรกรรม โรงพยาบาลขอนแก่น จึงได้จัดโครงการจัดประชุมวิชาการนี้ขึ้น เพื่อเพิ่มความรู้ ความสามารถและประสิทธิภาพของการรักษา การให้การบริการดูแลรักษาผู้ป่วยมีคุณภาพที่ดียิ่งขึ้น พร้อมทั้งการดูแลรักษาต่อเนื่องแก่ผู้ป่วยที่มีปัญหาเจ็บป่วยเรื้อรัง หรือปัญหาที่ซับซ้อนต่อไปได้อย่างดี รวมถึงวิธีการป้องกันโรคต่าง ๆ พร้อมที่จะให้บริการสาธารณสุขเชิงรุกแก่ประชาชนทั้งชุมชน และส่งเสริมการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมอันดีงามของชาติ ทั้งนี้ยังเป็นการแลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์ด้านการดูแลรักษาผู้ป่วย เพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้ให้บริการและผู้รับบริการ