Event Info:

  • 03 September, 2020
  • 08:30 - 17:00
  • Khon kaen, Thailand
  • 0
ลงทะเบียน ตรวจสอบรายชื่อ

รายละเอียด

    ด้วยโรงพยาบาลขอนแก่น ได้จัดทำโครงการประชุมวิชาการ ประจำปี ๒๕๖๓ "รวมมิตรอายุรศาสตร์ : Medicine Cocktails" วัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มพูนความรู้ และประสบการณ์ให้กับแพทย์พยาบาล และบุคลากรทางการแพทย์ เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การรักษา ระหว่างแพทย์อายุรศาสตร์และแพทย์เฉพาะทางด้านอื่นๆ และเพื่อเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในการดูแลรักษาผู้ป่วยอย่างต่อเนื่อง ในวันที่ ๓ - ๔ กันยายน ๒๕๖๓ เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๗.๐๐ น. ณ ห้องประชุมจำลอง มุ่งการดี ชั้น ๔ อาคารสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โรงพยาบาลขอนแก่น

    ในการนี้ โรงพยาบาลขอนแก่น จึงขอเชิญแพทย์ อายุรแพทย์ และบุคลากรทางการแพทย์ที่สนใจในสังกัดของท่าน เข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวข้างต้น โดยไม่ถือเป็นวันลา และสามารถเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการจากต้นสังกัดตามระเบียบของทางราชการ โดยสามารถลงทะเบียนและดาวน์โหลดเอกสารได้ที่ http://www.kkh.go.th ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๓ (รับจำนวนจัดกัดเพียง ๑๘๕ ท่าน และไม่มีค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียน)

Open Imagination

ผู้สนับสนุน