Event Single

Event Info:

  • 10 July, 2019
  • 08:00 - 12:15
  • Khon kaen, Thailand
  • 0
ลงทะเบียน ตรวจสอบรายชื่อ

รายละเอียด

    ด้วย ศูนย์รับบริจาคและปลุกถ่ายอวัยวะ โรงพยาบาลขอนแก่น ได้จัดทำโครงการ "โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผู้ป่วยไตวายเรื้อรังที่รอรับไตและผู้ป่วยปลูกถ่ายไต" ระยะเวลาดำเนินการเดือน มีนาคม - กันยายน ๒๕๖๒ โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้ผู้ป่วยที่รอรับไตบริจาคมีความรู้ในการดูแลตนเองระหว่างการรอรับไตบริจาค เพื่อให้ผู้ป่วยหลังการปลูกถ่ายไต ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ การดูแลตนเองร่วมกัน พัฒนาศักยภาพในการดูแลตนเองของผู้ป่วย เพื่อให้เกิดสัมพันธภาพที่ดีต่อกันระหว่างผู้ป่วยรอรับไตบริจาค เพื่อเพิ่มความมั่นใจในการดูแลตนเองของผู้ป่วยปลูกถ่ายไตและผู้ป่วยที่รอรับไต โดยใช้งบการเงินบริจาค จำนวน ๕,๕๐๐ บาท

Open Imagination

ผู้สนับสนุน