Event Single

Event Info:

  • 21 June, 2019
  • 08:00 - 16:30
  • Khon kaen, Thailand
  • 0
ลงทะเบียน ตรวจสอบรายชื่อ

รายละเอียด

    ด้วยกลุ่มงานพยาบาลผู้ป่วยหนัก  กลุ่มภารกิจด้านการพยาบาลและกลุ่มงานอายุรกรรม โรงพยาบาลขอนแก่น ได้จัดทำแผนงานการเพิ่มพูนความรู้และทักษะของบุคลากรสหสาขาวิชาชีพ  ในการดูแลผู้ป่วยที่มีภาวะวิกฤตโดยจะจัดประชุมวิชาการ  1 Isan Critical care Forum and khonkaen Critical care Congress  เพื่อให้บุคลากรสหสาขาวิชาชีพได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์รวมทั้งเพิ่มพูนความรู้ทักษะในการดูแลผู้ป่วยที่มีภาวะวิกฤต  ในวันที่  ๒๑ มิถุนายน  พ.ศ. ๒๕๖๒   เวลา  ๘.๐๐ - ๑๖.๓๐  น.  ณ  ห้งประชุมจำลองมุ่งการดี  ชั้น  ๔  อาคารสมเด็จพระเทพฯ

Open Imagination