Event Single

Event Info:

  • 15 June, 2019
  • 08:00 - 16:30
  • Khon kaen, Thailand
  • 0
ลงทะเบียน ตรวจสอบรายชื่อ

รายละเอียด

    ด้วยโรงพยาบาลขอนแก่นเป็นโรงพยาบาลระดับตติยภูมิ ให้บริการตรวจรักษาและผ่าตัดเพื่อสนับสนุนและพัฒนาการบริการผ่าตัดในศูนย์ความเชี่ยวชาญหลายสาขาอาทิเช่น ศูนย์ความเชี่ยวชาญสาขาอุบัติเหตุ, สาขาหัวใจและหลอดเลือด, สาขามะเร็ง,, สาขาทารกแรกเกิด และ สาขาการปลูกถ่ายอวัยวะในยุค 4.0 คุณภาพการบริการผู้ป่วยผ่าตัดเป็นงานที่พยาบาลต้องมีความรู้และทักษะหลายมิติ เพื่อการพยาบาลผู้ป่วยที่มารับการผ่าตัดและผู้ป่วยที่มารับบริการรักษาด้วย Inavasive Procedure ต่างๆ ใน ห้องผ่าตัดให้เกิดผลลัพธ์ที่พึงประสงค์ ซึ่งพยาบาลต้องให้การดูแล ตั้งแต่ ระยะก่อนผ่าตัด ขณะผ่าตัด และหลังผ่าตัด รวมถึงการทำงานร่วมกับ ทีมสหสาขาวิชาชีพ การประสานงานกับห่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง การควบคุมและป้องกันการแพร่กระจายเชื้อ การบริหารจัดการวัสดุครุภัณ์การแพทย์ เพื่อให้การผ่าตัดและการดูแลผู้ป่วยระยะการผ่าตัดเป็นไปด้วยความปลอดภัยทั้งผู้ให้บริการและผู้รับบริการ ซึ่งอาจจะเชื่อมโยงกับความเข้าใจไม่ชัดเจนเกี่ยวกับสภาพความเจ็บป่วย การวินิจฉัยโรค และการรักษา รวมถึงมีความวิตกกังวลและความกลัวต่อผลลัพธ์ที่อาจเกิดขึ้นจากการผ่าตัด

    ดังนั้นกลุ่มภารกิจด้านการพยาบาล โรงพยาบาลขอนแก่น เห็นความสำคัญของการพัฒนางานอย่างต่อเนื่องจึงมีการจัดประชุมวิชาการ ในหัวข้อเรื่อง ก้าวใหม่การพยาบาลห้องผ่าตัดยุค 4.0 เพื่อให้พยาบาลห้องผ่าตัดเพิ่มพูนความรู้และทักษะด้านต่างๆ ให้ศักยภาพในการพยาบาลผู้ป่วยที่มารับบริการ ผ่าตัดได้อย่างมีความคุณภาพประสิทธิภาพและยกระดับวิชาชีพพยาบาล

Open Imagination