Event Single

Event Info:

  • 22 July, 2019
  • 08:30 - 16:30
  • Khon kaen, Thailand
  • 0
ลงทะเบียน ตรวจสอบรายชื่อ

รายละเอียด

    ด้วยโรงพยาบาลขอนแก่น ร่วมกับสมาคมเวชกรรมสังคมแห่งประเทศไทย โดยคณะกรรมการพัฒนางานบริการปฐมภูมิ โรงพยาบาลศูนย์/โรงพยาบาลทั่วไป ได้กำหนดจัดประชุมวิชาการพัฒนางานบริการปฐมภูมิ ประจำปี ๒๕๖๒ ในหัวข้อ "Smart Person Smart IT ของดีปฐมภูมิ"

    โดยมีวัติถุประสงค์เพื่อให้บุคลากรมีความรู้ ความเข้าใจ ในแนวนโยบายตั้งแต่ระดับชาติ ระดับกระทรวง ตลอดจนถึงระดับหน่วยงานและสามารถนำมาปรับให้สอดคล้องกับการดำเนินงานตามบริบทของหน่วยงานร่วมกันระดมความคิดเห็นในการพัฒนาการดำเนินงานปฐภูมิให้มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้นและแลกเปลี่ยนนวัฒกรรมการพัฒนางานที่เป็นผลงานเด่นของกลุ่มงานด้านภารกิจบริการปฐมภูมิเกิดเครือข่ายเข้มแข็งในการทำงานร่วมกันอย่างเป็นรูปธรรมและประชาชนได้รับการดูแลทุกกลุ่มวัยอย่างมีคุณภาพ ในวันที่ ๒๒ - ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๖๒ ณ โรงแรมเจริญธานี จังหวัดขอนแก่น

ผู้สนับสนุน