Event Single

Event Info:

  • 15 April, 2015
  • 08:00 - 14:55
  • Khon kaen, Thailand
  • 0
ลงทะเบียน ตรวจสอบรายชื่อ

รายละเอียด

พื้นฐานการดำรงชีพที่ทำให้ทุกคนมีความสุขก็คือ "การมีสุขภาพที่ดี"
การบริการสุขภาพขั้นพื้นฐานจึงมีความจำเป็น แต่หากยังมีอุปสรรคในการเข้าถึงบริการได้อย่างเหมาะสม 
เนื่องจากค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นทั้งทางตรงและทางอ้อมที่นับวันยิ่งสูงขึ้น จึงจำเป็นต้องมีวิธีการจัดสรรบริการสุขภาพที่ทำให้ทั้งผู้รับและผู้ให้บริการ 
สามารถดูแลซึ่งกันและกันได้และไม่เป็นภาระ นั่นคือ ต้องมีระบบการบริหารทรัพยากรสุขภาพ ซึ่งทรัพยากรเหล่านั้น หมายรวมถึง เครื่องมือต่างๆ ครุภัณฑ์การแพทย์
ครุภัณฑ์สำนักงาน ยา น้ำยาต่างๆ และยังครอบคลุมถึงขั้นตอนการทำงาน (Procedure) ในสถานพยาบาล หรือโรงพยาบาล เพื่อลดการสิ้นเปลืองที่อาจเกิดขึ้นได้ 
ซึ่งสอดสอดคล้องตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว นั่นคือ "พอประมาณ มีเหตุผล และมีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี"