Event Single

Event Info:

  • 24 May, 2019
  • 08:00 - 16:30
  • Khon kaen, Thailand
  • 0
ลงทะเบียน ตรวจสอบรายชื่อ

รายละเอียด

   ด้วย โรงพยาบาลขอนแก่น  โดยคณะอนุกรรมการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ  สาขาอายุรกรรมเขตสุขภาพ ๗  ได้รับอนุมัติให้จัดทำ  "โครงการพัฒนาสมรรถนะบุคลากรในการดูแลผู้ป่วยที่มีภาวะติดเชื้อในกระแสเลือด  (Sepsis and septic shock)  เขตสุขภาพที่ ๗ ปีงบประมาณ  ๒๕๖๒ "  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาความรู้และทักษะของสหสาขาวิชาชีพในการบำบัดดูแลรักษาผู้ป่วยที่มีภาวะติดเชื้อในกระแสเลือด ในวันที่  ๒๔  พฤษภาคม  ๒๕๖๒  เวลา  ๘.๐๐ - ๑๖.๓๐ น.  ณ โรงแรมเจริญธานี  จังหวัดขอนแก่น

Open Imagination