Event Single

Event Info:

  • 14 February, 2019
  • 08:30 - 16:00
  • Khon kaen, Thailand
  • 0
ลงทะเบียน ตรวจสอบรายชื่อ

รายละเอียด

   ด้วย โรงพยาบาลขอนแก่น โดยศูนย์ธาลัสซีเมีย จะจัดประชุมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาศุกดยภาพเครือข่ายการป้องกันและการรักษาโรคธาลัสซีเมีย สู่การขยายแม่ข่ายระดับชุมชน (Training for the Trainer ) ระหว่างวันที่ 14-15 กุมภาพันธ์ 2562 ณ ห้องประชุมจำลอง มุ่งการดี ชั้น 4 อาคารสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โรงพยาบาลขอนแก่น

    ในการนี้ โรงพยาบาลขอนแก่น จึงขอเชิญบุคลากรทางการแพทย์ ได้แก่ แพทย์, กุมารแพทย์, สูตินรีแพทย์, เภสัชกร, พยาบาล, นักเทคนิคการแพทย์ และเจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการ, นักกายภาพบำบัด, เจ้าหน้าที่คลังเลือด, โภชนาการ, เจ้าหน้าที่สาธารณสุขและผู้เกี่ยวข้องในหน่วยงานของท่าน จำนวน 4-5 คน เข้าร่วมประชุมโดยไม่มีค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียน สำหรับผู้เข้าร่วมการประชุมที่ได้รับอนุมัติจากผู้บังคับบัญชาสามารถเบิกค่าใช้จ่ายต่างๆ จากต้นสังกัดได้ และไม่ถือเป็นวันลา ทั้งนี้ ขอความกรุณาลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมผ่านทางเว็บไซต์ http://seminar.kkh.go.th

Open Imagination
Open Imagination