Event Single

Event Info:

  • 09 July, 2018
  • 08:00 - 16:00
  • Khon kaen, Thailand
  • 0
ลงทะเบียน ตรวจสอบรายชื่อ

รายละเอียด

ด้วย  โรงพยาบาลขอนแก่น  กำหนดจัดประชุมวิชาการโรงพยาบาลขอนแก่น  ประจำปี ๒๕๖๑  ครั้งที่  ๑๐ หัวข้อ "Healthy Thailand ๔.๐  สุขภาพดีที่สร้างได้"  ระหว่างวันที่  ๙ - ๑๐ กรกฎาคม  ๒๕๖๑  ณ  ห้องประชุมโรงพยาบาลขอนแก่น  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนเสริมสร้างการดูแลสุขภาพตามนโยบายการปฏิรูประบบการดูแลสุขภาพยุคใหม่  สอดคล้องกับเป้าหมายของกระทรวงสาธารณสุข  "ประชาชนสุขภาพดีเจ้าหน้าที่มีความสุข  และระบบสุขภาพยั่งยืน"  รวมทั้งการส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรด้านสาธารณสุขได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์ความรู้  ทักษะด้านวิชาการ  เผยแพร่ผลงานด้านวิชาการที่สำคัญของโรงพยาบาลนวัฒตกรรมและเทคโนโลยีทันสมัยทางการแพทย์และสาธารณสุข  ตลอดจนส่งเสริมการมีส่วนร่วมของระชาชนในการดูแลสุขภาพตนเอง  และการนำองค์ความรู้จากการศึกษาวิจัยไปใช้ให้เกิดประโยชน์  ซึ่งนำไปสู่การพัฒนาด้านการบริการที่มีคุณภาพและมาตรฐานต่อไป  กลุ่มเป้าหมายได้แก่  นักศึกษาแพทย์  แพทย์  พยาบาล  เภสัชกร  ทันตแพทย์  บุคลากรสหสาขาวิชาชีพภายในโรงพยาบาลขอนแก่น  และในเขตจังหวัดขอนแก่น นั้น

Open Imagination