Event Single

Event Info:

  • 11 June, 2018
  • 08:00 - 16:30
  • Khon kaen, Thailand
  • 0
ลงทะเบียน ตรวจสอบรายชื่อ

รายละเอียด

   ภาวะติดเชื้อในกระแสเลือด (Sepsis) เป็นภาวะวิกฤติ ฉุกเฉิน ที่มีอัตราตายสูง จากฐานข้อมูลของ HDC ปี 2560 ผู้ป่วยที่มีภาวะติดเชื้อในกระแสเลือดจากชุมชน (Community acquire sepsis, CI) พบว่า มีอัตราตายร้อยละ 36.99 แต่ถ้าเป็นการติดเชื้อในกระแสเลือดที่เกิดในโรงพยาบาล (Hospital acquire sepsis, NI) อัตราตายจะสูงถึงร้อยละ 71.81 สอดคล้องกับข้อมูลของเขตสุขภาพที่ 7 ที่พบว่า อัตราตาย CI sepsis และ NI sepsis เท่ากับ ร้อยละ 41.25 และ 78.20 ตามลำดับ (HDC, 2560) ดังนั้น ภาวะติดเชื้อในกระแสเลือด จึงเป็นปัญหาสำคัญของเขตสุขภาพที่ 7 ที่ต้องดำเนินการแก้ไขอย่างเร่งด่วนโดยการให้การวินิจฉัยอย่างรวดเร็ว ร่วมกับการให้การรักษาอย่างทันท่วงทีสามารถที่จะลดอัตราตายจากภาวะดังกล่าวได้ ในปัจจุบัน สมาคมเวชบำบัดวิกฤตแห่งประเทศสหรัฐอเมริกา ได้ทำการรณรงค์และปรับปรุงแนวทางการให้การรักษาผู้ป่วยวิกฤติที่มีภาวะติดเชื้อในกระแสเลือด ที่เรียกว่า surviving sepsis campaign ฉบับปี 2016 ในการให้การรักษาผู้ป่วย ซึ่งพบว่าผู้ป่วย sepsis ที่ได้ให้การรักษาตามแนวทางดังกล่าวมีอัตราตายที่ลดลงอย่างชัดเจน และสามารถที่จะนำไปปฏิบัติใช้ได้อย่างเหมาะสมในสถานพยาบาลต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
    ดังนั้นเพื่อให้กระบวนการรักษาดังกล่าวสามารถแพร่หลายและนำใช้ในสถานพยาบาลทุกระดับคณะอนุกรรมการพัฒนาระบบการดูแลผู้ป่วย sepsis เขตสุขภาพที่ 7 จึงได้จัดโครงการพัฒนาสมรรถนะบุคลากรในการดูแลผู้ป่วยที่มีภาวะติดเชื้อในกระแสเลือด (sepsis and septic shock) เขตสุขภาพที่ 7 ขึ้น ซึ่งจะช่วยให้บุคลากรมีความรู้ความสามารถที่เพียงพอเหมาะสมในการดูแลรักษาผู้ป่วย sepsis ลดอัตราตายและการเกิดภาวะแทรกซ้อนได้

Open Imagination