Event Single

Event Info:

  • 30 March, 2018
  • 08:30 - 15:50
  • Khon kaen, Thailand
  • 0
ลงทะเบียน ตรวจสอบรายชื่อ

รายละเอียด

   ด้วยโรงพยาบาลขอนแก่น โดยคณะกรรมการพัฒนาระบบบริการการดูแลผู้ป่วยใช้เครื่องช่วยหายใจ จะจัดประชุมวิชาการเรื่อง เวชบำบัดระบบทางเดินหายใจและเครื่องช่วยหายใจ โรงพยาบาลขอนแก่น วัตถุประสงค์เพื่อให้พยาบาลวิชาชีพได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ รวมทั้งเพิ่มพูนความรู้ทักษะ การดูแลผู้ช่วยใช้เครื่องช่วยหายใจอย่างมีประสิทธิภาพ ในวันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. ณ ห้องประชุมจำลอง มุ่งการดี ชั้น ๔ อาคารสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โรงพยาบาลขอนแก่น
    ในการนี้ โรงพยาบาลขอนแก่น จึงขอเชิญแพทย์ จำนวน ๑ คน พยาบาล ๑ – ๒ คน นักกายภาพบำบัด จำนวน ๑ คน โรงพยาบาลศูนย์ โรงพยาบาลชุม ในสังกัดของท่าน โรงพยาบาลละ ๔ คน เข้าร่วมประชุมวิชาการฯ ตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว โดยไม่ถือเป็นวันลา และมีสิทธิเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการจากต้นสังกัดตามระเบียบของทางราชการ เมื่อได้รับอนุมัติจากผู้บังคับบัญชาแล้ว สามารถสมัครเข้าร่วมประชุมวิชาการฯ ได้ที่ www.kkh.go.th สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ คุณอภิสรา ส่งเสริม โทร ๐๙๔-๔๙๔๙๔๕๖ (พยาบาลวิชาชีพได้คะแนน CNEU ๖.๕ หน่วย)

Open Imagination