Event Single

Event Info:

  • 24 August, 2017
  • 08:30 - 16:30
  • Khon kaen, Thailand
  • 0
ลงทะเบียน ตรวจสอบรายชื่อ

รายละเอียด

ด้วยกลุ่มงานอายุรกรรม โรงพยาบาลขอนแก่น จะจัดประชุมวิชาการ ครั้งที่ 9
“ภาวะฉุกเฉินทางอายุรศาสตร์ : Emergency Medicine” ในวันที่ 24 – 25 สิงหาคม 2560
กลุ่มเป้าหมาย คือ อายุรแพทย์ แพทย์ใช้ทุน แพทย์ทั่วไป
โดยเฉพาะแพทย์ที่เคยปฏิบัติงานอายุรกรรม และบุคลากรด้านสาธารณสุขที่สนใจ กลุ่มงานอายุรกรรม
โรงพยาบาลขอนแก่น จึงได้จัดโครงการจัดประชุมวิชาการนี้ขึ้น เพื่อเพิ่มความรู้
ความสามารถและประสิทธิภาพของการรักษา การให้การบริการดูแลรักษาผู้ป่วยมีคุณภาพที่ดียิ่งขึ้น
พร้อมทั้งการดูแลรักษาต่อเนื่องแก่ผู้ป่วยที่มีปัญหาเจ็บป่วยเรื้อรัง หรือปัญหาที่ซับซ้อนต่อไปได้อย่างดี
รวมถึงวิธีการป้องกันโรคต่าง ๆ พร้อมที่จะให้บริการสาธารณสุขเชิงรุกแก่ประชาชนทั้งชุมชน
และส่งเสริมการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมอันดีงามของชาติ ทั้งนี้ยังเป็นการแลกเปลี่ยนความรู้
ประสบการณ์ด้านการดูแลรักษาผู้ป่วย เพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้ให้บริการและผู้รับบริการ

 

Open Imagination