Event Single

รายละเอียด

เนื่องด้วย โรงพยาบาลขอนแก่น จะจัดประชุมวิชาการประจำปี ๒๕๖๐ ครั้งที่ ๙ หัวข้อ "บริการคุณภาพ คู่คุณธรรม ตามรอยพ่อ" ระหว่างวันที่ ๑๕ - ๑๖ ณ ห้องประชุมโรงพยาบาลขอนแก่น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข ได้สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุยเดช โดยน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาดำเนินชีวิต (ตามรอยพ่อ) เพื่อพัฒนาความรู้และประสบการณ์ทางวิชาการ รวมทั้งการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ เผยแพร่ความรู้จากการศึกษาวิจัย ผลงานวิชาการสู่เวทีสาธารณะ และนำความรู้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ในด้านการให้บริการที่มีคุณภาพและมาตรฐานต่อไป กลุ่มเป้าหมายได้แก่ นักศึกษาแพทย์ แพทย์ พยาบาล เภสัชกร ทันตแพทย์ และบุคลากรสหสาชาวิชาชีพภายในโรงพยาบาลขอนแก่น และในเขตจังหวัดขอนแก่น

ประวัติวิทยากร

Standard Post with Gallery
Standard Post with Gallery

ถ่ายทอดสด

Open Imagination
Open Imagination